Máy Chủ Mới HOÀNG KIM OPEN còn lại

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00

Phiên Bản Alphatest : 13h ngày 03/08/2016

Phiên Bản Openbeta : 13h ngày 05/08/2016

KHÔNG WEBSHOP - KHÔNG ITEM FULL - KHÔNG VƯỢT MỨC

GẦN 1 NĂM HOẠT ĐỘNG - ỔN ĐỊNH - LÂU DÀI - ADMIN TÂM HUYẾT

X